ANBI informatie

Inloophuis Sint Marten Klarendal Spoorhoek

Het Inloophuis is gehuisvest in de voormalige pastorie van de Onze-Lieve- Vrouwekerk, in het hart van de wijk Sint Marten. Het is de plek in Arnhem-Noord waar wijkbewoners uit Sint Marten en de aanpalende wijken tijdens inloop of activiteiten naar binnen kunnen lopen; omdat ze anderen willen ontmoeten of met een gerichte vraag naar een bepaalde vorm van dienstverlening.  In het Inloophuis worden de mensen welkom geheten door coördinatoren, buurtpastor Ellie Smeekens, en een grote groep fantastische vrijwilligers.

Sinds mei 2019 is het Inloophuis ondergebracht in een eigen stichting, om lokaal sterker te kunnen worden, fondsen te kunnen werven en toekomstbestendig te kunnen zijn; stichting Inloophuis St. Marten/Klarendal/Spoorhoek.

“Het Inloophuis fungeert als spil voor mensen en activiteiten. Er worden verbindingen en dwarsverbanden gelegd. De ad hoc-activiteiten vormen het cement.”

Buurtpastor Ellie Smeekens

Achtergrond, visie en missie

Het Diaconaal Centrum (‘Inloophuis’) is gestart in 2007 en werkt vanuit de presentiebenadering (meer hierover zie onder Visie). Het Inloophuis is gericht op het faciliteren van een ontmoetings- en activeringsplek, op het voorkómen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van lijden en maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen, op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving en op het zorg hebben voor en in stand houden van de schepping.

“Mensen in de buurt die vereenzamen, hebben aandacht, ondersteuning of hulp nodig. Ik stimuleer deze mensen om naar het Inloopcentrum te komen, bijvoorbeeld naar de koffie-ochtenden. Bij sommigen heeft dit het effect dat ze weer mee doen in de wijk.

Buurtpastor Ellie Smeekens

Onze cijfers

We maken jaarlijks een financieel overzicht in de vorm van een winst- en verliesrekening en een balans, om verantwoording richting onze sponsoren en partners in en buiten de wijk af te leggen.

Wat mensen zeggen

Onze insteek in het contact met buurtbewoners en bezoekers in problematische situaties is dubbel. We zoeken met mensen naar een oplossing voor hun problemen en schakelen in overleg professionele hulp in.

Ellie Smeeken buurpastor

Het Inloophuis is een plek waar mensen er gewoon mogen zijn, waar ze zich welkom voelen, gezien en gehoord worden. Waar ze mogen zijn wie ze zijn. Je hoeft je niet te bewijzen of mooier voor te doen dan je bent. ‘Hier mag ik er zijn, hier word ik gezien’, zegt een bezoekster die ook vrijwilligster is.

Redactie

De activiteiten waarbij bezoekers betrokken zijn, geven structuur aan de week. Ze kunnen ervaren dat het zinvol is wat ze doen en van betekenis zijn voor anderen. Dat zijn belangrijke ervaringen in een wereld waarin ze al te vaak het gevoel op doen dat ze van geen betekenis zijn of zelfs een last.

Maarten Thijssen coördinator

Laten we samen wat bouwen.