Visie en missie van de stichting

Stichting Inloophuis

Op 27 juni 2019 werd Maarten (rechts op de foto) alvast welkom geheten door buurtpastor Ellie Smeekens (links op de foto) en voorzitter Bernd Bonnier van Stichting Inloophuis Sint Marten, Klarendal, Spoorhoek © Zefanja Hoogers

Het Inloophuis heeft sinds de opening 2007 enorm veel mensen bereikt en is een belangrijke netwerk partner geworden binnen de cyclus van de inclusieve wijkactiviteiten voor voornamelijk Sint Marten, Klarendal en Spoorhoek, maar ook verdere aanpalende wijken. Er wordt samengewerkt met diverse hulpverleningsinstanties in de wijken. Buurtpastor Ellie Smeekens had er haar handen vol aan om alle ballen in de lucht te houden.

Om die reden is vanuit het bestuur van de Eusebiusparochie besloten een stichting in het leven te roepen, om lokaal sterker te kunnen worden, fondsen te kunnen werven en toekomstbestendig te kunnen zijn.

Daardoor is het bijvoorbeeld gelukt een coördinator aan te trekken! Maarten Thijssen werkt per augustus 2019 als coördinator in het Inloophuis.

Visie

Het Inloophuis wil graag een plek zijn en waar mensen zich altijd welkom weten en voelen. Waar ze gezien en gehoord worden en gewaardeerd worden om wie ze zijn. Ongeacht hun positie of werk, of juist het ontbreken daarvan.

Specifiek aan het werken in en vanuit het Inloophuis is de methode van de presentiebenadering. In deze benadering:

  • ben je aandachtig aanwezig bij de ander,
  • sluit je aan op de belevingswereld van de ander
  • maak je contact op een gelijkwaardige manier
  • ben je er in beginsel niet op uit om problemen op te lossen
  • maar om je te verbinden met de ander en een relatie op te bouwen met elkaar.

Wanneer je je zo met iemand verbindt, kan de ander zich laten zien in haar of zijn verlangen, wensen, pijn en verdriet. Wanneer dat gebeurt kan duidelijk worden wat je voor de ander kunt betekenen.

Coördinator, pastor en vrijwilligers gaan op boven beschreven wijze relaties aan waarin ze ongehaast en aanspreekbaar zijn. Ze beschikken verder over een breed netwerk en bieden zichzelf en dat netwerk op een open manier aan. En iedereen die wil wordt uitgenodigd om in deze beweging van aandacht en zorg voor elkaar mee te doen. In het Inloophuis gaat het om menselijke waardigheid, om verbinding, om het herkennen en erkennen van ‘sporen van God’ in elkaar.

Missie

Het Inloophuis richt zich op kwetsbare wijk- en stadsbewoners, die te maken kunnen hebben met diverse problematieken, zoals een GGZ-achtergrond, armoede, problemen in de relationele sfeer, gevoelens van eenzaamheid, verslaving en (incidenteel) dakloosheid. Met diverse activiteiten hoopt het Inloophuis te bereiken dat:

  • mensen elkaar kunnen ontmoeten, op een plek waar het veilig, ontspannen en gezellig kan zijn
  • mensen terecht kunnen met hun verhaal, vragen en problemen · mensen een leuke, zinvolle en/of creatieve dagbesteding kunnen vinden
  • mensen kunnen meewerken en bijdragen aan het reilen en zeilen van het Inloophuis
  • mensen zich kunnen ontwikkelen en eigen initiatieven ontplooien, en hierbij ondersteuning krijgen.

Het Inloophuis heeft een signalerende functie richting met name hulpverlening. We werken samen met andere organisaties en instanties ten dienste van het welbevinden van bewoners en de verbondenheid in de stad. Het Inloophuis heeft ook een verspiedersfunctie voor de geloofsgemeenschap. Maatschappelijke thema’s die we aan de hand van levenssituaties en verhalen van bezoekers op het spoor komen, worden binnengebracht in de geloofsgemeenschap om daarmee het diaconaal bewustzijn en handelen van de geloofsgemeenschap te voeden.

Stichting Inloophuis Sint Marten-Klarendal-Spoorhoek
Van Slichtenhorststraat 34
6821 CM Arnhem


KvK nummer – 74815741 – 25 mei 2019

Inloophuis Sint Marten heeft een ANBI status.

Mensen die een schenking willen doen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling, kunnen dit als onkosten opvoeren bij hun inkomstenbelasting. Maak contact voor meer informatie.

Voorzitter Bernd Bronnier

Ik ben socioloog en al jaren werkzaam als organisatie adviseur en interim manager. Vanuit die hoedanigheid heb ik uiteindelijk besloten mijn steentje aan de parochie nieuwe stijl bij te dragen. Vanuit de wetenschap dat iedere oorspronkelijke parochie zijn eigen cultuur heeft wil ik toch proberen de verschillende kernen te stimuleren en onderling verbinding te leggen voor zover wenselijk. Organiseren van klein in groot (Eusebius) om nieuw elan in onze parochie te bewerkstelligen.

Tot slot gaat mijn warme belangstelling en betrokkenheid uit naar het diaconaal centrum waar zoveel aandacht is voor allen die moeite hebben zich staande te houden. Ik heb alle vertrouwen in een vruchtbare samenwerking met mijn medebestuursleden en medewerkers.

Bernd Bronnier, bestuurslid R.K. Sint Eusebius – personeel, vrijwilligers en projecten – bron: eusebiusparochie.nl