Visie en missie van de stichting

Stichting Inloophuis

Op 27 juni 2019 werd Maarten (rechts op de foto) alvast welkom geheten door buurtpastor Ellie Smeekens (links op de foto) en voorzitter Bernd Bonnier van Stichting Inloophuis Sint Marten, Klarendal, Spoorhoek © Zefanja Hoogers

Vanuit evangelische bewogenheid met mensen die in onze samenleving weinig in tel zijn, vonden bestuur en team van de Rooms Katholieke parochie het belangrijk om zich in de vorm van buurtpastoraat meer diaconaal te profileren in de oude wijken van de stad. Er werd toen gekozen voor de wijken Klarendal, een van de oudste wijken van de stad, en Sint Marten met deels dezelfde kenmerken. Het zijn wijken waar relatief veel bewoners kampen met financiële, psychische en/of relationele problemen, verslaving, werkloosheid, en waar de bewoners met diverse etnische en religieuze achtergronden, vooral contacten hebben in eigen kring. Naast de kerkelijke aanwezigheid in de oude wijken werd gekozen voor het opzetten van een inloopcentrum. Intussen is het oude parochiehuis in St. Marten aan de van Slichtenhorststraat al meer dan 15 jaar in gebruik als inloophuis.

Waar het Inloophuis aanvankelijk een onderdeel was van de Rooms Katholieke Sint Eusebiusparochie, is het sinds 8 mei 2019 ondergebracht in een zelfstandige stichting. Sindsdien is de stichting verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt in en vanuit het inloophuis. Om leiding te geven aan de dagelijkse gang van zaken en aan de vele vrijwilligers die in en om het inloophuis actief zijn heeft de stichting per 1 augustus 2019 een coördinator aangetrokken.

Visie

pastor en vrijwilligers gaan relaties aan waarin ze ongehaast en aanspreekbaar zijn

Het Inloophuis wil graag een plek zijn en een plek bieden waar mensen zich altijd welkom weten en voelen. Waar ze gezien en gehoord worden. Waar ze niet in de steek gelaten worden. En waar ze gewaardeerd worden om wie ze zijn. Ongeacht hun positie of werk, of juist het ontbreken daarvan.

Specifiek aan het werken in en vanuit het Inloophuis is de methode van de presentiebenadering. In deze benadering:

  • ben je aandachtig aanwezig bij de ander,
  • sluit je aan op de belevingswereld van de ander,
  • maak je contact op een gelijkwaardige manier
  • ben je er in beginsel niet op uit om problemen op te lossen,
  • maar om je te verbinden met de ander en een relatie op te bouwen met elkaar.

Wanneer je je zo met iemand verbindt, kan de ander zich laten zien in haar of zijn verlangen, wensen, pijn en verdriet. Wanneer dat gebeurt kan duidelijk worden wat je voor de ander kunt betekenen. Coördinator, pastor en vrijwilligers gaan op boven beschreven wijze relaties aan waarin ze ongehaast en aanspreekbaar zijn. Ze beschikken verder over een breed netwerk en bieden zichzelf en dat netwerk op een open manier aan. En iedereen die wil wordt uitgenodigd om in deze beweging van aandacht en zorg voor elkaar mee te doen.

In het Inloophuis gaat het om menselijke waardigheid, om verbinding, om het herkennen en erkennen van ‘sporen van God’ in elkaar. En het gaat om je thuis voelen, van belang zijn, meetellen, meewerken en de kans krijgen je te ontwikkelen.

Missie

Het Inloophuis heeft een signalerende functie

Het Inloophuis richt zich op kwetsbare wijk- en stadsbewoners, die te maken kunnen hebben met diverse problematieken, zoals een GGZ-achtergrond, armoede, problemen in de relationele sfeer, gevoelens van eenzaamheid, verslaving en (incidenteel) dakloosheid.

Met diverse activiteiten hoopt het Inloophuis te bereiken dat:

  • mensen elkaar kunnen ontmoeten, op een plek waar het veilig, ontspannen en gezellig kan zijn
  • mensen terecht kunnen met hun verhaal, vragen en problemen
  • mensen een leuke, zinvolle en/of creatieve dagbesteding kunnen vinden
  • mensen kunnen meewerken en bijdragen aan het reilen en zeilen van het Inloophuis
  • mensen zich kunnen ontwikkelen en eigen initiatieven ontplooien, en hierbij ondersteuning krijgen

Het Inloophuis heeft een signalerende functie richting met name hulpverlening. We werken samen met andere organisaties en instanties ten dienste van het welbevinden van bewoners en de verbondenheid in de stad.

Het Inloophuis heeft ook een verspiedersfunctie voor de geloofsgemeenschap. Maatschappelijke thema’s die we aan de hand van levenssituaties en verhalen van bezoekers op het spoor komen, worden binnengebracht in de geloofsgemeenschap om daarmee het diaconaal bewustzijn en handelen van de geloofsgemeenschap te voeden.

Huidige situatie

Mensen kunnen aankloppen voor hulp op uiteenlopende terreinen

Het inloophuis is een plek geworden van ontmoeting en activiteit voor ieder die er gebruik van wil maken. Niet alleen kwetsbare wijkbewoners maken er gebruik van, maar ook stadsbewoners met een GGZ achtergrond. Een direct gevolg van het verdwijnen van de voor hen bestemde inloopplek van de gemeente en een grote GGZ-instelling. Hun aanwezigheid werpt ook wel weer drempels op voor andere bezoekers.

Bezoekers worden als zij dat willen, actief betrokken bij éénmalige of structurele activiteiten en kunnen ook zelf initiatieven nemen. Behalve in het weekend, vinden er dagelijks activiteiten plaats, georganiseerd door vrijwilligers en beroepskrachten van het inloophuis of door instanties met wie we nauw samenwerken. In en vanuit het inloophuis zijn zo’n 70 vrijwilligers actief.  Wekelijks weten zo’n 150 verschillende mensen het inloophuis te vinden. Speciale aandacht is er voor mensen met een psychische beperking.

Mensen kunnen bij het Inloophuis aankloppen voor hulp op uiteenlopende terreinen. Vanuit het inloophuis zijn er veel contacten met diverse hulpverleners en hulpverleningsinstanties. We verwijzen mensen door, begeleiden hen zo nodig in het contact met hulpverlening of werken samen met hulpverleners ten dienste van wijkbewoners.

Hulpverleners verwijzen mensen ook door naar het inloophuis.

Het Inloophuis is tevens de uitvalsbasis voor de buurtpastor, die in de wijken Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek werkzaam is. Zij is betrokken bij pastorale en diaconale vragen van wijkbewoners en bij maatschappelijke thema’s die spelen in de wijk. Er is een behoorlijke wisselwerking tussen wat er in het inloophuis gebeurt en het buurtpastoraat. Vanuit het buurtpastoraat komen impulsen voor het inloophuis en andersom.

Stichting Inloophuis Sint Marten-Klarendal-Spoorhoek
Van Slichtenhorststraat 34
6821 CM Arnhem

KvK nummer – 74815741 – 25 mei 2019 RSIN/fiscaal nummer: 860037216

Voorzitter Bernd Bronnier

Ik ben socioloog en al jaren werkzaam als organisatie adviseur en interim manager. Vanuit die hoedanigheid heb ik uiteindelijk besloten mijn steentje aan de parochie nieuwe stijl bij te dragen. Vanuit de wetenschap dat iedere oorspronkelijke parochie zijn eigen cultuur heeft wil ik toch proberen de verschillende kernen te stimuleren en onderling verbinding te leggen voor zover wenselijk. Organiseren van klein in groot (Eusebius) om nieuw elan in onze parochie te bewerkstelligen.

Tot slot gaat mijn warme belangstelling en betrokkenheid uit naar het diaconaal centrum waar zoveel aandacht is voor allen die moeite hebben zich staande te houden. Ik heb alle vertrouwen in een vruchtbare samenwerking met mijn medebestuursleden en medewerkers.

Bernd Bronnier, bestuurslid R.K. Sint Eusebius – personeel, vrijwilligers en projecten – bron: eusebiusparochie.nl