Over ons

Inloophuis Sint Marten Klarendal Spoorhoek

evangelische bewogenheid

Adres:
Van Slichtenhorststraat 34
6821 CM Arnhem
Email: info@inloophuissintmarten.nl

Bestuurssamenstelling:             
Bernd Bonnier, voorzitter
Harry Bisseling, secretaris
Arie Abbink, penningmeester
Jacob Kooistra, bestuurslid
Marjet Zeegers, bestuurslid
Hester Wachtmeester, bestuurslid
Lara Rissewijck, bestuurslid
Jos Berntsen, bestuurslid     

Beleidsplan

Sinds 1 mei 2019 is het Inloophuis ondergebracht in een zelfstandige stichting

Vanuit evangelische bewogenheid met mensen die in onze samenleving weinig in tel zijn, vonden bestuur en team van de Rooms Katholieke parochie het belangrijk om zich in de vorm van buurtpastoraat meer diaconaal te profileren in de oude wijken van de stad. Er werd toen gekozen voor de wijken Klarendal, een van de oudste wijken van de stad, en Sint Marten met deels dezelfde kenmerken. Het zijn wijken waar relatief veel bewoners kampen met financiële, psychische en/of relationele problemen, verslaving, werkloosheid, en waar de bewoners met diverse etnische en religieuze achtergronden, vooral contacten hebben in eigen kring. Naast de kerkelijke aanwezigheid in de oude wijken werd gekozen voor het opzetten van een inloopcentrum. Intussen is het oude parochiehuis in St. Marten aan de van Slichtenhorststraat al meer dan 10 jaar in gebruik als inloophuis.

Waar het Inloophuis aanvankelijk een onderdeel was van de Rooms Katholieke Sint Eusebiusparochie, is het sinds 1 mei 2019 ondergebracht in een zelfstandige stichting. Sindsdien is de stichting verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt in en vanuit het inloophuis. Om leiding te geven aan de dagelijkse gang van zaken en aan de vele vrijwilligers die in en om het inloophuis actief zijn heeft de stichting per 1 augustus 2019 een coördinator aangetrokken.

Het beloningsbeleid

De Stichting is een vrijwilligersorganisatie en de bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerk. Wel heeft de Stichting sinds 1 augustus 2019 een coördinator in dienst.

De doelstelling

In artikel 2, lid 1 van de statuten van onze Stichting staat het doel als volgt omschreven:

  1. In de wijken Sint Marten, Klarendal en Spoorhoek een huiskamer te zijn voor ieder uit deze wijken die behoefte heeft aan gezelschap, gesprek en ondersteuning voor kwetsbare mensen en mensen in kwetsbare situaties uit de gehele stad Arnhem;
  2. Een mogelijkheid te bieden aan mensen uit de doelgroep om actief betrokken te zijn bij activiteiten in en vanuit het Inloophuis en eventueel zelf initiatieven te nemen;
  3. Pastorale zorg te bieden aan bezoekers en wijkbewoners ongeacht hun religieuze, culturele of etnische achtergrond;
  4. Een plek te bieden waar mensen met een verschillende religieuze, etnische, culturele of sociaaleconomische achtergrond elkaar kunnen ontmoeten;
  5. Het ondersteunen en bevorderen van samenwerking met inde wijken actieve bewoners en instanties ten dienste van de leefbaarheid van de wijken en het welzijn van bezoekers van het Inloophuis en kwetsbare wijkbewoners;
  6. Het bieden van de mogelijkheid tot- en het bevorderen van samenwerking op diaconaal gebied.

“Het Inloophuis fungeert als spil voor mensen en activiteiten. Er worden verbindingen en dwarsverbanden gelegd. De ad hoc-activiteiten vormen het cement.”

Buurtpastor Ellie Smeekens

Werkwijze van Inloophuis en Buurtpastoraat

presentatiebenadering

Het Diaconaal Centrum (‘Inloophuis’) is gestart in 2007 en werkt vanuit de presentiebenadering (meer hierover zie onder Visie). Het Inloophuis is gericht op het faciliteren van een ontmoetings- en activeringsplek, op het voorkómen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van lijden en maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen, op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving en op het zorg hebben voor en in stand houden van de schepping.

“Mensen in de buurt die vereenzamen, hebben aandacht, ondersteuning of hulp nodig. Ik stimuleer deze mensen om naar het Inloopcentrum te komen, bijvoorbeeld naar de koffie-ochtenden. Bij sommigen heeft dit het effect dat ze weer mee doen in de wijk.

Buurtpastor Ellie Smeekens

RSIN/fiscaal nummer: 860037216 – KvK – nummer: 74815741

Secretariaat Bestuur:   
Onstweddestraat 17
6835 BW Arnhem

Wat mensen zeggen

Onze insteek in het contact met buurtbewoners en bezoekers in problematische situaties is dubbel. We zoeken met mensen naar een oplossing voor hun problemen en schakelen in overleg professionele hulp in.

Ellie Smeeken buurpastor

Het Inloophuis is een plek waar mensen er gewoon mogen zijn, waar ze zich welkom voelen, gezien en gehoord worden. Waar ze mogen zijn wie ze zijn. Je hoeft je niet te bewijzen of mooier voor te doen dan je bent. ‘Hier mag ik er zijn, hier word ik gezien’, zegt een bezoekster die ook vrijwilligster is.

Redactie

De activiteiten waarbij bezoekers betrokken zijn, geven structuur aan de week. Ze kunnen ervaren dat het zinvol is wat ze doen en van betekenis zijn voor anderen. Dat zijn belangrijke ervaringen in een wereld waarin ze al te vaak het gevoel op doen dat ze van geen betekenis zijn of zelfs een last.

Maarten Thijssen coördinator